Regulamin Kart Podarunkowych

REGULAMIN
KARTY PODARUNKOWEJ GATTA


I. Postanowienia ogólne

§ 1

W niniejszym regulaminie karty podarunkowej Gatta, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
• Wydawca - Ferax Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146595, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 4 656 000 zł, NIP 829-10-04-247, REGON 731591400,
• Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy w formie plastikowej karty, wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w salonach Wydawcy. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą,
• Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową,
• Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,
• Salony Gatta - wybrane salony sprzedaży prowadzone przez Wydawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
• Sklep Internetowy– sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej gatta.pl oraz jej podstronach,
• Kwota Zasilenia – wartość zasilenia Karty Podarunkowej.

§ 2

1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej
2. Regulamin dostępny jest:
• w siedzibie Wydawcy
• w Salonach Gatta
• na stronie gattaclub.gatta.pl/kartapodarunkowa
• na stronie Sklepu internetowego, pod adresem gatta.pl

II. Wydanie Karty Podarunkowej

§ 3

1. Karta Podarunkowa wydawana jest w Salonach Gatta bądź dostarczana po dokonaniu zakupu karty za pośrednictwem Sklepu internetowego na wskazany w zamówieniu adres.
2. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest jej zasilenie przez Klienta w kasie Salonu Gatta bądź opłacenie zamówienia złożonego w Sklepie internetowym.

§ 4

1. Karta Podarunkowa może być używana w Salonach Gatta bądź w Sklepie internetowym bezpośrednio po jej zasileniu Kwotą Zasilenia.
2. Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania.
3. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

§ 5

1. Kwota Zasilenia stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Salonie Gatta lub w Sklepie Internetowym.
2. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towary oferowane w Salonach Gatta lub w Sklepie Internetowym.
3. W Salonie Gatta Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi Salonu Gatta oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności za towary.
4. W Sklepie Internetowym Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej przez wpisanie numeru Karty Podarunkowej oraz PIN-u w odpowiednim polu podczas składania zamówienia.
5. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie, do wyczerpania zgromadzonych na niej środków pieniężnych, wynikających z wpłaty Kwoty Zasilenia, lub do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
6. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość środków zgromadzonych w formie przedpłaty na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
7. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Reszta środków pieniężnych pozostaje na Karcie Podarunkowej i może zostać wykorzystana przy dokonaniu kolejnych zakupów.

§ 6

1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
• gdy przedłożona Karta Podarunkowa nie jest autentyczna;
• braku środków na Karcie Podarunkowej;
• braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie wybranego przez Użytkownika towaru, w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w § 5 ust. 6;
• upływu ważności Karty Podarunkowej.
2. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Podarunkowej, Wydawca wypłaci jej Użytkownikowi kwotę odpowiadającą aktualnej wartości Karty Podarunkowej.

§ 7

1. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2, nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.
2. Użytkownik może sprawdzić aktualną wartość Karty Podarunkowej bezpośrednio w Salonach Gatta, okazując Kartę Podarunkową personelowi Salonu Gatta, lub na stronie gattaclub.gatta.pl/kartapodarunkowa po wpisaniu numeru Karty Podarunkowej i numeru PIN.

IV. Zwrot towarów

§ 8

1. Towary nabyte w Salonach Gatta z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa lub dodatkowo przyjętych w Salonach Gatta.
2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych towarów.


V. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej

§ 9

1. Reklamacje dotyczące wydania, doładowania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane bezpośrednio w Salonach Gatta, w godzinach ich otwarcia, listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w § 1 lit. a, z dopiskiem "Karta Podarunkowa – reklamacja" lub e-mailem na adres: gattaclub@gatta.pl .
2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

V. Postanowienia końcowe

§ 10

Regulamin jest dostępny w Salonach Gatta, w siedzibie Wydawcy, na stronie gatta.pl oraz na stronie gattaclub.gatta.pl/kartapodarunkowa