Regulamin Newslettera

Stały RABAT 3% na zakupy

PO ZAPISIE DO NEWSLETTERA i zalogowaniu się

(zwanej dalej: „Promocją”)

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Promocji określa zakres, warunki skorzystania i procedurę reklamacyjną Promocji, jak również obowiązki Organizatora oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji.
 2. Organizatorem Promocji jest: FERAX sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6. (dalej: „Organizator”).
 3. Warunki Promocji
 4. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora, prowadzonym pod adresem: www.gatta.pl (dalej: „Sklep Internetowy”).
 5. W Promocji mogą wziąć udział Klienci w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego. Rabat 3% przysługuje wszystkim zarejestrowanym oraz zalogowanym w dniu 8.12.2022 subskrybentom oraz wszystkim, którzy spełnią zakładane warunki od dnia 8.12.2022.
 6. Czas trwania Promocji: bezterminowo
 7. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora Promocji rabatu wynoszącego 3% na zakupy dokonywane w sklepie internetowym Organizatora, po spełnieniu warunków, o których

mowa ust. 5 poniżej.

 1. Warunkami skorzystania z Rabatu jest:
 2. a) skuteczne zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter świadczonej przez Organizatora Promocji – co oznacza prawidłowy zapis na Newsletter; po zapisaniu się przez Klienta do usługi Newsletter, Klient otrzyma wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta w trakcie zapisu,
 3. b) zalogowanie się do Sklepu Organizatora,
 4. c) dokonanie zakupu dowolnego produktu w sklepie Organizatora,
 5. Promocja łączy się z innymi promocjami, akcjami rabatowymi, kuponami, kartami stałego klienta, itp.

III. Zwrot

 1. Klienci, będący konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, mogą odstąpić od umowy sprzedaży Produktów Promocyjnych i zwrócić Produkty Promocyjne Organizatorowi na zasadach określonych w Regulaminie Zwrotów oraz w zakładce Zwroty, dostępnych na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Postanowienie ust. 1 stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Reklamacje

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji towarów dostępne są na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce Reklamacje.

 1. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres, w dowolnym terminie, bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji.

VII. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
VIII. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają, ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2022 roku.