Regulamin promocji 3+1 na pończosznictwo

REGULAMIN PROMOCJI KUP 3 PRODUKTY Z DZIAŁU

POŃCZOSZNICTWA A CZWARTY OTRZYMASZ ZA 1 ZŁOTY

 1. Promocja „KUP 3 PRODUKTY Z DZIAŁU POŃCZOSZNICTWA A CZWARTY OTRZYMASZ ZA 1 ZŁOTY” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich produktów nieprzecenionych z działu pończosznictwa w salonach stacjonarnych regularnych GATTA I NA GATTA.PL
 2. Z promocji w salonach stacjonarnych regularnych GATTA mogą skorzystać jedynie klienci posiadający kartę GATTA CLUB i korzyści związane z korzystaniem z tejże karty będą naliczane zgodnie z regulaminem karty GATTA CLUB.
 3. Promocją nie są objęte w salonach stacjonarnych regularnych produkty bawełniane.
 4. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu czterech produktów objętych Promocją (dalej zwany „Zestaw”). Za trzy produkty Uczestnik Promocji płaci obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za najtańszy produkt zapłaci 1 złoty.
 5. Promocja trwa w salonach regularnych GATTA od dnia 29 listopada 2022 roku.
 6. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98- 220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 7. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w salonach stacjonarnych GATTA transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) czterech dowolnych produktów objętych Promocją („Uczestnik Promocji”).
 8. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 7 niniejszego regulaminu:
  1. W przypadku zakupu jednego Zestawu czterech produktów, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego czwartą pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej   ceny, w cenie 1 złoty.
  2. W przypadku zakupu większej ilości Zestawów czterech produktów w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów w cenie 1 złoty w ilości wielokrotności zawartych w transakcji Zestawów przy czym produkty w cenie 1 złoty będą to produkty wybrane w wyniku uszeregowania w kolejności od najniższej do najwyższej ceny w ilości wielokrotności Zestawu tj. np. w sytuacji transakcji zawierającej cztery Zestawy, Uczestnik Promocji płaci 1 złoty za cztery najtańsze produkty z zestawów.
 9. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 10. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w salonach regularnych GATTA Organizatora w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 11. Produkty przecenione nie są objęte promocją.
 12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 13. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu w sklepie stacjonarnym regularnym GATTA jest uprawniony do zwrotu wszystkich produktów wchodzących w skład Zestawu czyli   całego Zestawu, a nie pojedynczych produktów.
 14. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu Zestawu.
 15. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
 16. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w wersji papierowej w salonach stacjonarnych GATTA.
 17. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 18. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 19. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 20. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2022 roku.

 

Zduńska Wola, dnia 29 listopada 2022 roku.