Regulamin promocji na Dzień Wiosny

REGULAMIN PROMOCJI „Na pierwszy dzień wiosny”

 1. Promocja „Na pierwszy Dzień Wiosny(dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich produktów
  ze sklepu internetowego na stronie gatta.pl z zastrzeżeniem pkt 3, 4 i 5 regulaminu.
 2. Promocja w sklepie internetowym jest skierowana do wszystkich klientów.
 3. Promocją objęte są wszystkie nieprzecenione i przecenione produkty z wyłączeniem kart podarunkowych.
 4. Aby skorzystać z Promocji w sklepie internetowym, Uczestnik Promocji musi spełnić warunki określone w pkt 2 i 6 oraz dokonać zakupu dowolnych produktów objętych Promocją i wpisać kod promocyjny ”Spring15” w koszyku, w pole „Kod rabatowy” oraz opłacić zamówienie. Poprawne skorzystanie z Kodu Promocyjnego powoduje wyświetlenie w koszyku komunikatu o zmniejszeniu wartości zamówienia o 15% za produkty objęte promocją. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 5. Promocja trwa od dnia 17.03.2023 do dnia 27.03.2023r. i polega na udzieleniu – 15% rabatu od ceny detalicznej brutto na produkty objęte promocją. Minimalny koszyk 99PLN.
 6. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, wartość́ zamówienia pomniejszy się̨ o naliczony rabat. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje ponowne skorzystanie z Promocji.
 7. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości -15% (Korzyść́).
 8. Rabatu nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 9. Klient może skorzystać́ z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 10. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia.
 11. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
 12. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 13. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie gatta.pl transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) produktów objętych Promocją (,,Uczestnik Promocji”).
 14. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz wyprzedażami. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 15. W przypadku skorzystania z Promocji, korzyści z przynależności do programu Gatta Club są udzielane zgodnie z regulaminem Gatta Club.
 16. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 17. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 18. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej gatta.pl.
 19. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 20. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 21. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 22. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.03.2023 roku.

Zduńska Wola, dnia 17.03.2023 roku