Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin sklepu internetowego www.gatta.pl

 

 1. Definicje.
 • 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.gatta.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi

pojęciami należy rozmieć:

 1. „Sprzedawca” – Ferax Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000146595, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 4 656 000 zł, NIP 829-10-04-247, REGON 731591400, e-mail: gatta@gatta.pl, nr telefonu: +48 885 827 827.

 1. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.gatta.pl oraz jej podstronach,
 2. „Klient” – każda osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
 3. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, stanowiący zbiór danych dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień,
 4. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. „Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym” - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,
 6. „Towar” – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie.

 

 1. Postanowienia ogólne.
 • 2
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im:
 • zawierania przez Internet umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu
 • rejestracji i korzystania z Konta,
 • dodawanie opinii, komentarzy i oceny (ilości gwiazdek) o Towarach,
 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego. Więcej na temat zasad tego przetwarzania oraz przysługujących praw w Polityce prywatności i plików cookies. Kontakt w sprawie ochrony danych możliwy jest pod adresem iod@gatta.pl.

 

 • 3
 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa w aktualnej wersji.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi niezbędnych plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityce Prywatności i Plików Cookies.

 

 • 4

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert. Z chwilą wysłania przez Klienta zamówienia uzyskują wiążący charakter.

 

 • 5
 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych Towarów.
 2. Cena i warunki zakupów towarów (w tym zasady ich zwrotu) dokonywanych w ramach akcji promocyjnych regulowane są w odrębnych regulaminach zamieszczanych na stronie https://gatta.pl/pl/regulaminy

Udział w akcji promocyjnej jest jednoznaczny z akceptacją jej regulaminu.

 

 • 6

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

 

III. Założenie Konta.

 • 7
 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Moje Konto” albo przycisk „Rejestracja” znajdujący się w stopce strony Sklepu. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Podanie daty urodzenia jest dobrowolne. Klient musi także nadać hasło do swojego Konta.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies.
 5. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 6. Istnieje również możliwość założenia Konta przez Facebook. W tym celu należy kliknąć przycisk „Moje konto”, a następnie „Stwórz konto przez Facebook”.
 7. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.

 

 • 8

Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

 • 9
 1. Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, dodawania adresów dostawy do osobistej książki adresowej, dodawania towarów do ulubionych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień i historii ostatnich zamówień.
 2. Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres gatta@gatta.pl lub w innej formie. Umowa o założenie Konta zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

 1. Złożenie zamówienia.
 • 10
 1. Sprzedaż Towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

 • 11
 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wybranie ich ilości, koloru i rozmiaru i kliknięcie ikony „Do koszyka” znajdującej się przy danym towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu do koszyka towarów, Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki, a także usunięcia towarów z koszyka. Na tym etapie Klient może również dodać w odpowiednim polu formularza kod rabatowy. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.
 3. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to powinien podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta „Kupuję jako gość”, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności i plików cookies. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas może się na nie zalogować.
 4. Następnie należy wybrać sposób dostawy. Obok dostępnych sposobów dostawy wyświetlone są ich koszty.
 5. Klient ma także możliwość wyboru sposobu płatności z dostępnych opcji: płatności internetowe (PayU oraz PayPal), pobranie, karta podarunkowa.
 6. Po wybraniu sposobu płatności i dostawy, w rubryce „W sumie” podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka oraz cenę wybranego sposobu dostawy. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 7. W przypadku wyboru sposobu płatności internetowych, Klient po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.
 8. Po zawarciu Umowy, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia.

 

 • 12
 1. Sposoby i koszty dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska, paczka za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczkomat.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy oraz obsługi płatności znajdują się w zakładce „Koszty dostawy”.
 3. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób.
 4. Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.
 5. Informację o aktualnych terminach dostawy Sprzedawca zamieszcza w Sklepie. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych.

 

 • 13
 1. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi, przy czym Klient w ma możliwość wyboru poprzez zaznaczenie w zakładce „Twoje dane” odpowiedniej rubryki, czy do zamówienia dołączony ma zostać paragon czy faktura.
 2. W przypadku wyboru faktury jako dołączanego dokumentu sprzedaży, Klient zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

 

 • 14

Klient po zalogowaniu do Konta ma także możliwość dodawania towarów do ulubionych, poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony przy danym towarze. Towary wybrane do ulubionych mogą być następnie usuwane poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na towarze lub przenoszone do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”.

 

 1. Zwroty i reklamacje.
 • 15
 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub Osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 100 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten liczy się od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład: przesłać e-mail z informacją o chęci zwrotu oznaczonych towarów).
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem formularza zwrotu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia

dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca nie odbiera paczek z paczkomatów.
 2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 3. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 • 16
 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych Towarów można składać:

1) pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a,

2) e-mailowo na następujący adres e-mail: gatta@gatta.pl,

3) osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a.

 1. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedający zweryfikuje, czy reklamacja złożona przez Osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

7.W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

 • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
 • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

 

 1. Newsletter
 • 17
 1. Sprzedawca świadczy także usługą elektroniczną Newsletteru. Skorzystać może z niej każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie i kliknie w link aktywacyjny, otrzymany drogę e-mailową, w celu potwierdzenia subskrypcji (co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter).
 2. Klient może skorzystać z usługi Newsletter także zakładając Konto lub składając zamówienie na Towary.
 3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o promocjach, rabatach czy nowościach. W treści Newsletteru Sprzedawca zawiera informację o nadawcy oraz o sposobie rezygnacji.
 4. Klient uprawniony jest do zrezygnowania z usługi Newsletter w każdym czasie. Może to uczynić poprzez kliknięcie w link zamieszczony u dołu każdej wiadomości elektronicznej lub poprzez skierowanie e-maila na adres gatta@gatta.pl lub iod@gatta.pl.

 

VII. Prawa Autorskie.

 • 18
 1. Sklep korzysta z dzieł w postaci zdjęć i opisów i jest związany umowami z ich twórcami. Tym samym Sklep jest jedynym podmiotem mającym prawo do ich korzystania. Zabrania się kopiowania w całości lub częściowo wszelkich dzieł w ramach Sklepu, jak i elementów graficznych Sklepu. Każda próba kopiowania zostanie zgłoszona do prokuratury i instytucji związanych z ochroną Prawa Autorskiego.
 2. Sprzedawca informuje, że autorskie prawa majątkowe do Sklepu oraz wszystkich jego elementów, które stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 – tj. ze zm.), w szczególności fotografii i haseł reklamowych, należą do Sprzedawcy. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych.
 3. Sprzedawca informuje, że oznaczenia słowne: „gatta”, „gatta.pl”, „gatta.info.pl”, „gatta.com.pl”, „Gatta Beauty”, „FR FERAX GATTA” są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy przysługuje Sprzedawcy.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 • 19

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

 • 20
 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://gatta.pl/pl/regulamin. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Sklepu.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny, przy czym Sprzedawca będzie dążył do ich rozwiązania na drodze polubownej.
 3. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl.
 4. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2022