Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Administrator 

Administratorem Twoich danych osobowych jest FERAX sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola, zwany dalej „Administratorem”. 

 

Kontakt

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: 

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, FERAX sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola,
 • e-mailem na adres: iod@gatta.pl
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 43 825 36 28

 

Twoje prawa dotyczące danych osobowych 

1. JAKIE PRAWA MI PRZYSŁUGUJĄ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

1.1. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Masz prawo żądać od administratora danych osobowych, informacji przede wszystkim, czy Twoje dane są przetwarzane przez ten podmiot. Jeżeli tak jest, wówczas masz prawo dowiedzieć się: w jakim celu Twoje dane są przetwarzane, jakie dane administrator przetwarza, komu je przekazuje, jak długo zamierza je trzymać.

1.2. Możesz dokonywać ich sprostowania

Masz prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. 
Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

1.3. Możesz żądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

Możesz, żądać usunięcia danych przez administratora na podstawie art. 17 RODO, jeżeli m.in.:

 • Twoje dane (lub ich część) nie są niezbędne administratorowi do realizacji celu, w jakim zostały przez niego zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych (jeżeli wyraziłeś zgodę, to zawsze masz prawo ją cofnąć), administrator musi usunąć dane, które były przetwarzane na tej podstawie (szczególnie, gdy chodzi o cel marketingowy),
 • wniesiesz uzasadniony sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych przez administratora (odnośnie sprzeciwu - patrz poniżej oraz art. 21 RODO),
 • Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem (np. nie ma podstawy prawnej do przetwarzania lub są wykorzystywane w innym celu),
 • obowiązek usunięcia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

1.4. Masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO,

Ograniczenie przetwarzania jest to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. W tym prawie chodzi o osiągnięcie przez osobę, której dane dotyczą, skutku w postaci przetwarzania danych przez administratora sprowadzonego jedynie do czynności przechowywania danych. Inne operacje przetwarzania danych są wykluczone (za wyjątkami wskazanymi w art. 18 ust. 2 RODO).

1.5. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu (w szczególności wtedy, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów),

Są dwa typy sprzeciwu: 

 • sprzeciw z uwagi na swoją szczególną sytuację
 • sprzeciw względem marketingu bezpośredniego

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Twoich danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Pamiętaj, że wszędzie tam, gdzie w treści polityki powołujemy się na nasz prawnie uzasadniony interes (oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przysługuje Ci prawo sprzeciwu. 

W razie otrzymania sprzeciwu opartego na twojej szczególnej sytuacji administratorowi nie wolno już przetwarzać danych, chyba że wykaże:

 • istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec twoich interesów, praw i wolności,
 • istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • niezbędność przetwarzania do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – jeżeli sprzeciw odnosi się do przetwarzania w celu badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

1.6. prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych składa się z dwóch elementów:

 • masz możliwość otrzymania przez podmiot danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jego dotyczących, a następnie
 • przesłania danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe

Możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy
 • przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany

Możesz zatem nie tylko żądać przekazania danych uprzednio przekazanych, czego możesz się domagać w ramach prawa kopii danych, lecz także przekazania ich bezpośrednio innemu wskazanemu administratorowi. 

Masz także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas twoich danych osobowych, narusza przepisy RODO. Skargę możesz wnieść np. na wskazany adres mailowy: kancelaria@uodo.gov.pl 

Przysługuje Ci także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Możesz żądać usunięcia swoich danych po wycofaniu zgody na ich przetwarzanie, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

 

2. W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZREALIZOWAĆ SWOJE PRAWA?

Aby zrealizować swoje prawa, możesz skontaktować się

2.1. z nami:

 • listownie na adres: FERAX sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola,
 • mailem na adres: gatta@gatta.pl,
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 43 825 39 39.

2.2. z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, FERAX sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola
 • e-mailem na adres: iod@gatta.pl,
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 43 825 36 28.

 

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

3.1. Sprzedaż internetowa

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej w Sklepie gatta.pl. 

Przetwarzamy dane, które jednoznacznie Cię identyfikują, takie jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, a jeśli chcesz otrzymać od nas fakturę - także nazwę prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej i nr NIP.

O zasadach funkcjonowania naszego Sklepu dowiesz się więcej w Regulaminie sklepu internetowego. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy także w celach analitycznych i statystycznych (aby poprawiać nasze usługi).

Twoje dane możemy przetwarzać również na wypadek konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wypełniamy także obowiązki ustawowe – stąd twoje dane mogą być przetwarzane i w tym celu. 

Czy Twoje dane podlegają profilowaniu?

Tak. Na podstawie Twojej aktywności na naszej stronie (np. przeglądanych produktów) czy historii Twoich zakupów możemy wyświetlać Ci treści dopasowane do Twoich preferencji, a w oparciu o twoją zgodę (dotyczącą plików cookies, wyrażaną przy wejściu na naszą stronę) będziemy prezentować Ci dedykowane oferty rabatowe, dopasowane do Twojego profilu.  Dzięki temu możesz otrzymywać treści reklamowe i promocyjne skierowane wyłącznie do Ciebie, których nie otrzymają inni nasi Klienci.

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec naszych działań profilowania.

Czy podawanie Twoich danych jest konieczne?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli zawrzeć i wykonać umowy.

Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?

Podstawą jest przede wszystkim niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Dla celów analitycznych i statystycznych podstawą jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest ulepszanie i poprawa jakości naszych usług.

Ustalenie, dochodzenia lub obrona roszczeń - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dla wypełnienia obowiązków ustawowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Profilowanie prowadzimy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest marketing bezpośredni naszych produktów.

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?

Twoje dane są dla nas bardzo cenne. Dostęp do nich może uzyskać wyłącznie podmiot, który prowadzi dla nas tę stronę (hosting strony i obsługa sklepu internetowego), podmioty realizujące nasze działania marketingowe (marketing automation oraz odpowiedzialne za wybór reklam, ich dostarczanie i raportowanie) oraz podmioty, które świadczą dla nas usługi jakie jak: księgowe, informatyczne, prawne. Zawsze zawieramy z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych.

Dostęp do danych mają również podmioty, którym je udostępniamy, tj. podmioty pośredniczące przy płatnościach online, banki lub kurierzy, którzy doręczą Twoją przesyłkę.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Tak długo, jak będzie to potrzebne do zawarcia i wykonania umowy. Może się jednak okazać, że Twoje dane będziemy przechowywać także do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z rodzajem zawartej umowy oraz okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

 

3.2. Reklamacje

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Jakość naszych produktów to dla nas priorytet, dlatego chcemy udzielić Ci odpowiedzi na Twoją reklamację i rozwiązać Twój problem. Nie pytamy o więcej niż Twoje imię, nazwisko, nr telefonu czy adres e-mail. 

Czy podawanie Twoich danych jest konieczne?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą zwrotnie, aby udzielić Ci odpowiedzi na reklamację.

Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy.

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?

Twoje dane związane z procedurą reklamacyjną nie będą nikomu udostępniane, za wyjątkiem kurierów, którym przekażemy przesyłkę z nowym produktem.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Tak długo, jak będzie to potrzebne do załatwienia Twojej reklamacji. Może się jednak okazać, że Twoje dane będziemy przechowywać także do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z rodzajem przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 

3.3. Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy / e-mail / nr telefonu (Call Center)

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Chcemy udzielić rzetelnej i pełnej odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania i rozwiązać Twoją sprawę. Dlatego możesz kontaktować się z nami, korzystając z:

• formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt”,
wysyłając e-mail na adres: gatta@gatta.pl,
dzwoniąc na nasz numer telefonu (Call Center).


Jeśli chcesz dowiedzieć się np. na jakim etapie jest Twoje zamówienie, będziemy musieli Cię zidentyfikować. Wówczas będziemy przetwarzać dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nr telefonu czy adres e-mail oraz adres doręczenia przesyłki. 

Czy Twoja rozmowa z nami jest nagrywana?

Nie, rozmowa z Tobą nie jest nagrywana.

Czy podawanie Twoich danych jest konieczne?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą zwrotnie, aby udzielić konkretnej odpowiedzi dotyczącej Twojego zamówienia. 

Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes (którym jest udzielenie odpowiedzi i kontakt z Tobą w tym celu).

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?

Twoje dane są dla nas bardzo cenne. Dostęp do nich może uzyskać wyłącznie podmiot, który prowadzi dla nas tę stronę (hosting strony i obsługa sklepu internetowego) – w przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Serwisie. 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia odpowiedzi. Może się jednak okazać, że Twoje dane będziemy przechowywać także do czasu

3.3. Zwroty

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Jeśli chcesz zwrócić zamówione w naszym Sklepie produkty, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu jego obsługi (m.in. weryfikacji terminu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy) i zwrotu środków na Twoje konto.

Czy podawanie Twoich danych jest konieczne?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli przypisać zwrotu do Twojego zamówienia i dokonać zwrotu środków.

Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy.

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?

Twoje dane związane z procedurą zwrotu nie będą nikomu udostępniane.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Tak długo, jak będzie to potrzebne do obsługi Twojego zwrotu. Może się jednak okazać, że Twoje dane będziemy przechowywać także do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży naszych produktów.

Jakie są zasady przetwarzania danych w przypadku skorzystania z usługi "Wygodne Zwroty"

Jeśli skorzystasz z usługi „Wygodne Zwroty”, administratorem danych wprowadzonych do formularza jest AlleKurier sp. z o.o. w Krakowie.

Spółka ta udostępni nam Twoje dane (o czym jesteś informowany przy wypełnianiu formularza), abyśmy mogli obsłużyć Twój zwrot (zweryfikować termin złożenia oświadczenia o odstąpieniu, poprawność Twoich danych, sprawdzić doręczenia, czy paczka z Twoim zwrotem została do nas doręczona). Spółka ta jest zatem źródłem pochodzenia Twoich danych osobowych.

Podstawę udostępnienia stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane pozyskane w ten sposób nie będą dalej udostępniane. Będą przechowywane przez czas obsługi zwrotu i ewentualny czas przedawnienia roszczeń.

Z polityką prywatności AlleKurier sp. z o.o. możesz zapoznać się na ich stronie internetowej: https://allekurier.pl/info/polityka-prywatnosci

 

3.4. Newsletter

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Chcemy pokazać Ci naszą ofertę, poinformować Cię o akcjach promocyjnych, rabatach i naszych nowościach. Chcielibyśmy także dowiedzieć się, czy nasze newslettery są dla Ciebie interesujące, jakie treści najchętniej czytasz. Naszym celem jest zatem marketing naszych usług i produktów.  

Przetwarzamy w tym celu Twój adres e-mail.

Czy Twoje dane podlegają profilowaniu?

Tak. Informujemy, że wyświetlane Ci treści newsletteru dopasowane są do Twoich preferencji, a w oparciu o Twoją zgodę dotyczącą plików cookies oraz aktywność na naszej stronie (np. przeglądanych produktów) czy historię Twoich zakupów możemy prezentować Ci dedykowane oferty rabatowe. Dzięki temu możesz otrzymywać treści reklamowe i promocyjne skierowane wyłącznie do Ciebie, których nie otrzymają inni nasi Klienci.

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec naszych działań marketingowych i profilowania.

Czy podawanie Twoich danych jest konieczne?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych (adresu e-mail) nie będziesz mogła zapisać się na nasz newsletter.

Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest marketing bezpośredni. 

Z kolei prawną podstawą komunikacji jest tzw. „zgoda na kanał komunikacji” (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne), którą wyrażasz, zapisując się do naszego newslettera. 

Jak należy rozumieć nasz uzasadniony interes?

Jest nim informowanie Cię o naszych nowościach i ofercie, a także analiza jakości naszych treści i dopasowywanie (personalizowanie) treści newsletteru dla Ciebie. 

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?

Twoje dane są dla nas bardzo cenne. Dostęp do nich może uzyskać wyłącznie podmiot, który prowadzi dla nas tę stronę (hosting strony i obsługa sklepu internetowego), podmioty realizujące nasze działania marketingowe (marketing automation oraz odpowiedzialne za wybór reklam, ich dostarczanie i raportowanie).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Tak długo, dopóki nie wyrazisz sprzeciwu wobec naszych działań lub zrezygnujesz z jego otrzymywania.

Jak mogę zrezygnować z otrzymywania newslettera? 

Wystarczy, że skierujesz do nas e-maila z chęcią rezygnacji lub w dowolnym e-mailu z newsletterem, jaki od nas otrzymałaś, klikniesz w link rezygnacji w stopce newsletteru. 

 

3.5. Konto internetowe

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Chcemy ułatwić Ci robienie zakupów na naszej stronie, dzięki czemu możesz śledzić historię i przebieg Twoich zamówień.

Przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres do doręczeń. Możesz podać nam również swoją datę urodzenia.

Czy Twoje dane podlegają profilowaniu? 

Tak. Założenie konta pozwala nam przypisać Twoją aktywność na naszej stronie, historię Twoich zakupów do Twoich danych osobowych. Dzięki temu możemy wyświetlać Ci treści dopasowane do Twoich preferencji, a także treści reklamowe i promocyjne skierowane wyłącznie do Ciebie, których nie otrzymają inni nasi Klienci.

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec naszych działań profilowania.

Czy podawanie Twoich danych jest konieczne?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli założyć dla Ciebie konta.

Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, polegającą na umożliwieniu korzystania z konta internetowego.

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?

Twoje dane są dla nas bardzo cenne. Dostęp do nich może uzyskać wyłącznie podmiot, który prowadzi dla nas tę stronę (hosting strony i obsługa sklepu internetowego).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Tak długo, jak będzie to potrzebne do wykonania umowy.

Jak mogę zrezygnować z konta internetowego?

Wystarczy, że skierujesz do nas e-maila z chęcią rezygnacji.

3.6. Wystawianie opinii o produktach

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Chcemy ułatwić Ci robienie zakupów na naszej stronie, dzięki czemu możesz śledzić historię i przebieg Twoich zamówień. 

Przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres do doręczeń. Możesz podać nam również swoją datę urodzenia. 

Czy Twoje dane podlegają profilowaniu? 

Tak. Założenie konta pozwala nam przypisać Twoją aktywność na naszej stronie, historię Twoich zakupów do Twoich danych osobowych. Dzięki temu możemy wyświetlać Ci treści dopasowane do Twoich preferencji, a także treści reklamowe i promocyjne skierowane wyłącznie do Ciebie, których nie otrzymają inni nasi Klienci.

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec naszych działań profilowania.

Czy podawanie Twoich danych jest konieczne?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli założyć dla Ciebie konta i nie będzie możliwe wystawienie opinii.

Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, polegającą na umożliwieniu korzystania z konta internetowego.

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?

Twoje dane są dla nas bardzo cenne. Dostęp do nich może uzyskać wyłącznie podmiot, który prowadzi dla nas tę stronę (hosting strony i obsługa sklepu internetowego).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Tak długo, jak będzie to potrzebne do wykonania umowy. 

 

3.7. Program lojalnościowy Gatta Club

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Chcemy pokazać, że doceniamy Cię jako naszego stałego klienta, oferując Ci stałe zniżki na zakupy, a także ułatwiając dokonywanie u nas zakupów  (logując się na swoje konto Gatta Club masz dostęp do historii Twoich zakupów dokonanych przy użyciu karty w salonie oraz na gatta.pl, liczby zgromadzonych punktów i wysokości przysługującej zniżki). 

Przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, kod pocztowy. Możesz podać nam również swoją datę urodzenia.

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu przedstawione są w Regulaminie programu lojalnościowego Gatta Club.

Chcemy także, abyś była na bieżąco, dlatego informujemy Cię o naszych akcjach promocyjnych, rabatach, nowościach.

Prowadzimy również działania analityczne i statystyczne, aby lepiej dobierać produkty do potrzeb naszych klientów. Badamy także satysfakcję i jakość naszych usług i produktów.

Twoje dane możemy przetwarzać również na wypadek konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Czy Twoje dane podlegają profilowaniu? 

Informujemy, że jeśli przystępując do Gatta Club, zapisałaś się na nasz newsletter i korzystasz z gatta.pl, wówczas informacje handlowe, które Ci dostarczamy, dopasowane są do Twoich preferencji, a w oparciu o Twoją zgodę dotyczącą plików cookies i na podstawie Twojej aktywności na naszej stronie (np. przeglądanych produktów) czy historii Twoich zakupów możemy prezentować Ci dedykowane oferty rabatowe. Dzięki temu możesz otrzymywać treści reklamowe i promocyjne skierowane wyłącznie do Ciebie, których nie otrzymają inni nasi Klienci.

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec naszych działań profilowania.

Czy muszę podawanie Twoich danych jest konieczne?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy o uczestnictwo w programie lojalnościowym Gatta Club.

Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?

Podstawą jest przede wszystkim niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy o uczestnictwo w programie lojalnościowym Gatta Club (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dla działań marketingowych podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Z kolei prawną podstawą komunikacji jest tzw. „zgoda na kanał komunikacji” (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne), którą możesz wyrazić, przystępując do naszego programu.

Zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową, telefoniczną (SMS) i dla partnerów biznesowych zbieramy odrębnie.

Przystąpienie do Gatta Club jest niezależne od ich wyrażenia.

Dla celów analitycznych i statystycznych podstawą jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest nim ulepszanie i poprawa jakości naszych usług i produktów.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak należy rozumieć nasz uzasadniony interes?

Jest nim informowanie Cię o naszych rabatach, nowościach i ofercie, a także analiza jakości naszych treści oraz dopasowywanie (personalizowanie) treści informacji handlowych dla Ciebie.

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?

Twoje dane są dla nas bardzo cenne. Dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie podmioty prowadzące informatyczną obsługę programu lojalnościowego. 

Jeśli robisz zakupy  na gatta.pl – także podmiot, który prowadzi dla nas tę stronę (hosting strony i osbługa sklepu internetowego) oraz podmioty realizujące nasze działania marketingowe (marketing automation oraz odpowiedzialne za wybór reklam, ich dostarczanie i raportowanie). Ze wszystkimi związani jesteśmy pisemnymi umowami powierzenia przetwarzania danych. 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Tak długo, jak będzie to potrzebne do wykonania umowy (może się jednak okazać, że Twoje dane będziemy przechowywać dodatkowo do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń) i/lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu czy wycofania zgody.  

Jak mogę zrezygnować z newslettera czy powiadomień SMS?

Wystarczy, że skierujesz do nas e-maila z chęcią rezygnacji. 

Możesz także wypisać się z newslettera, powiadomień SMS w dowolnym salonie Gatta. 

   

3.8. GATTA w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube)

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Chcemy być bliżej Ciebie, pokazać Ci nasze produkty, powiadomić Cię o promocjach czy nowej ofercie, zaprosić do udziału w konkursie, a także udzielić rzetelnej i pełnej odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania i rozwiązać Twoją sprawę. 

Kto jest administratorem Twoich danych?

My, Ferax sp. z o.o., jesteśmy administratorem Twoich danych, jeśli:

• dokonujesz wpisów czy komentarzy na naszych profilach,
polubiłaś nasz profil i go obserwujesz,• korespondujesz z nami jako administratorem profilu,
zapisujesz się na organizowane przez nas wydarzenia,
bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach (więcej – w regulaminach konkretnego konkursu, zamieszczanych co do zasady w notatkach naszego profilu na Facebook’u).

Czy podawanie Twoich danych jest konieczne?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziesz mogła korzystać z usług portali mediów społecznościowych i tym samym skontaktować się z nami czy dowiedzieć się o naszych produktach za ich pomocą.  

Czy Twoje dane podlegają profilowaniu?

Korzystamy z usług portali mediów społecznościowych – tj. kampanii reklamowych Facebook’a. Określamy grupę docelową, której chcemy zareklamować i przedstawić nasze usługi, wybierając parametry takie jak np.: zasięg terytorialny, płeć, wiek, zainteresowania czy branża. Nie uzyskujemy jednak żadnej informacji zwrotnej o osobach, którym Facebook wyświetlił reklamę, a wyłącznie dane statystyczne, ile osób zareagowało na nasze treści (np. kliknęło „Lubię to”, kliknęło w link odsyłający do naszego sklepu internetowego). Nie posiadamy zatem informacji o danych osobowych odbiorców naszej kampanii reklamowej. 

Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes (którym jest marketing naszych produktów, udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania i kontakt z Tobą w tym celu).

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?

Twoje dane są dla nas bardzo cenne. Dostęp do nich może uzyskać wyłącznie podmiot, który prowadzi dla nas nasze profile w mediach społecznościowych, który upoważniony jest do przetwarzania danych lub z którym zawieramy pisemną umowę powierzenia.

Pamiętaj, że odwiedzając nasze profile w portalach społecznościowych dostęp do Twoich danych uzyskują administratorzy tych serwisów. 

Poniżej możesz zapoznać się z ich politykami prywatności:

Facebook

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation 

Instagram

https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388

YouTube 

https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=pl&ref_topic=6151248

Pinterest 

https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Korzystając z usług powyższych serwisów, Twoje dane podlegają również transferowi poza UE. 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Tak długo, jak będzie to potrzebne dla realizacji celu (np. kontakt z nami czy udział w konkursie). Może się jednak okazać, że Twoje dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń związanych z rodzajem przedstawionej przez Ciebie sprawy. Pamiętaj, że o okresie przechowywania danych decyduje również to, czy obserwujesz nasz profil, czy posiadasz dalej konto na Facebook’u czy w innym serwisie mediów społecznościowych.

 

4. Zabezpieczenie danych osobowych 

Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie, lub które podasz nam, kontaktując się z nami, przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO. 

Staramy się stosować wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne, tak aby uniemożliwiać utratę, zniszczenie czy modyfikację posiadanych przez nas danych osobowych. 

 

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

6. Przekazywanie danych do państw trzecich

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich, tzn. poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy. 

Natomiast korzystanie przez nas z takich funkcjonalności jak pliki cookies (i inne technologie śledzące) może łączyć się z transferem poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy do państw trzecich. 

Transferu danych dokonujemy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Kopie takich klauzul można uzyskać od Spółki, zwracając się na adres: iod@gatta.pl  

 

Pliki Cookies

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Gromadzone informacje o Tobie, będące Twoimi danymi osobowymi, takimi jak imię, nazwisko czy adres e-mail, szczegółowo opisaliśmy w pierwszej części niniejszej Polityki. 

Jednak poza nimi gromadzimy też informacje nieosobowe, które nie ujawniają bezpośrednio Twojej tożsamości (to znaczy np. Twojego imienia i nazwiska), kiedy odwiedzasz naszą witrynę i sklep internetowy.

Za pomocą plików cookies i innych technologii śledzenia – o których szczegółowo poinformujemy Cię poniżej – gromadzimy informacje, takie jak: 

• informacje dotyczące używanego przez Ciebie urządzenia końcowego,
• typ przeglądarki,
położenie geograficzne (np. kraj lub region),
logi systemowe (data i czas trwania Twojej wizyty na stronie internetowej),
dane związane z Twoją aktywnością na stronie, takie jak oglądane przez Ciebie pozycje i adresy URL odwiedzanych stron internetowych, w tym informacje jak trafiłaś na naszą stronę, jakie produkty oglądałaś, czy dodałaś je do koszyka, czy dokonałaś zakupu,
informacje dotyczące wyświetlonych Ci reklam i statystyki ich kliknięć przez Ciebie.

 

2. CO TO SĄ PLIKI COOKIES I JAK SĄ INSTALOWANE?

Na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie) instalujemy pliki cookies – są to małe pliki tekstowe zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z naszej strony internetowej. 

Niektóre z tych plików mają charakter niezbędny, tzn. pozwalają na właściwe funkcjonowanie naszej strony, np. zapamiętujemy Twoje produkty dodane do koszyka w różnych kartach przeglądarki. 

Inne „ciasteczka” służą nam do celów związanych z:

• zapewnieniem właściwej funkcjonalności naszej strony dostosowanej do preferencji użytkownika,
prowadzeniem analiz statystycznych dotyczących korzystania ze strony (zachowań użytkowników na stronie),
marketingiem naszych produktów poprzez dostarczanie spersonalizowanych treści handlowych. 

Wchodząc na naszą stronę internetową informujemy Cię o tym, że korzystamy z technologii śledzenia w powyższych celach. Możesz zezwolić lub nie pozwolić nam na te działania, wybierając swoje preferencje poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. 

Stosowne linki umożliwiające wprowadzenie zmian w przeglądarkach oraz informacje, jak usunąć pliki cookies znajdują się w dalszej części Polityki.

Więcej informacji na temat plików cookies i innych technologii śledzenia dostępne są na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/ 

 

3. ZGODA NA PLIKI COOKIES

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies (lub podobnych technologii) w naszym sklepie internetowym dla celów związanych z zapewnieniem funkcjonowania strony, dostosowania strony internetowej do preferencji Użytkownika, celach analitycznych, odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Natomiast podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych jest Twoja zgoda, wyrażona za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Ciebie urządzeniu końcowym: komputerze, telefonie, smartfonie (art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne). 

W każdej chwili Użytkownik może cofnąć swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych zmieniając ustawienia plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystanie z innych sposobów pozwalających na zmianę ustawień cookies opisanych poniżej.

 

Zaznaczamy, że w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. 

 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):

 

4. JAK USUNĄĆ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, np.: 

W przypadku urządzeń mobilnych należy zmienić ustawienia urządzenia.

 • W przypadku systemu iOS wybierz opcję „Prywatność” → „Reklamy” → „Ograniczaj śledzenie reklam”.
 • W przypadku systemu Android wybierz „Użytkownik” → „Google” → „Reklamy” → „Rezygnacja z personalizacji reklam”.

Można również wyłączyć poszczególnych reklamodawców korzystających z historii wyszukiwania w celu dostarczania internetowych reklam behawioralnych, odwiedzając stronę http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory 

Ponadto, możesz wyłączyć śledzenie, korzystając z opcji opt-out, polegającej na zainstalowaniu opt-out cookie w Twojej przeglądarce wobec indywidualnie wybranych przez Ciebie dostawców plików cookies. Informacje o takiej możliwości zamieściliśmy w poniższym punkcie, podając stosowny link dla większości z naszych partnerów. 

 

5. RODZAJE PLIKÓW COOKIES I NARZĘDZI

5.1. SALESMANAGO

Współpracujemy z Benhauer sp. z o.o., który jest dostawcą SalesManago - systemu „marketing automation”, który automatyzuje analizę ruchu klientów na stronie, dostarczanie treści marketingowych, personalizację przedstawianych ofert czy obsługę e-mail marketingu (poprzez wysyłkę newsletterów). 

W tym celu SalesManago instaluje (lub może instalować) poniższe pliki cookies:

Rodzaj pliku cookie i jego żywotność

Cel

Jakie informacje są gromadzone

Smuuid – 12 miesięcy

Ciasteczko śledzące wizyty anonimowe. Przypisywane jest każdemu odwiedzającemu stronę

Unikatowy identyfikator – Ciasteczko samo w sobie nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację kontaktu i poznanie np. danych osobowych osoby wchodzącej na stronę – połączenie z kartą kontaktu następuje dopiero wewnątrz SALESmanago.

Smclient – 10 lat

Ciasteczko identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym

Ciasteczko samo w sobie nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację kontaktu i poznanie np. danych osobowych osoby wchodzącej na stronę – połączenie z kartą kontaktu następuje dopiero wewnątrz SALESmanago.

Smevent – od 12h do 30 dni (automatycznie ustawione na 12h)

Ciasteczko identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym

Ciasteczko zawiera eventId przypisane po zdarzeniu koszyk, usuwane przy zdarzeniu zakup

smform – 12 miesięcy

Ciasteczko obsługujące formularze kontaktowe i popupu

Informacje na temat zachowania formularzy i popupów – ilość wizyt, timestamp ostatniej wizyty, informacje o tym czy popup został zamknięty/zminimalizowany

smg – 12 miesięcy

Ciasteczko identyfikujące użytkownika

Losowy identyfikator w formacie UUID

smvr – 10 lat

Ciasteczko przechowujące informacje o wizytach (zakodowane base64)

Wartości zakodowane przez base64

smwp – 12 miesięcy

Informacje o formularzu zgody na WebPush

Wartość true/false

Smg – 12 miesięcy

Ciasteczko identyfikujące użytkownika – globalny identyfikator w obrębie całego systemu

Losowy identyfikator w formacie UUID

smrcrsaved – 12 miesięcy

Ciasteczko zapisujące informacje czy identyfikator został zapisany w SALESmanago (deprecated)

Wartość true/false

smOViewsPopCap – 10 lat

Ciasteczko zapisujące informacje o cappingu wyświetleń popupów

SM:X|, gdzie za X wstawiana jest liczba

SMCNTCTGS – 10 lat

Ciasteczko identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym

Ciasteczko zawiera tagi przypisane do zahaszowanego maila w postaci json’a {„hashowanyEmail”:”tag1,tag2″}

SMOPTST – 10 lat

Ciasteczko identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym

Ciasteczko zawiera status kontaktu przypisany do zahaszowanego maila w postaci json’a {„hashowanyEmail”:”true”, „hashowanyEmail”:”false”}

Dodatkowo, do mailingów (e-mail newslettera) oraz linków, które znajdują się w mailingach dodawane są parametry generowane przez SALESmanago.

Lista parametrów:

 • smclient (id kontaktu monitorowanego)
 • smconv (id wysyłki e-maili z systemu SALESmanago),
 • smlid (id linku, w który kontakt kliknął),
 • smpid (id produktu w e-mailach dynamicznych wysyłanych z SALESmanago),

Oprócz tego do linków dodawane są parametry UTM.

Więcej możesz dowiedzieć się na stronach internetowych SalesManago: http://pomoc.salesmanago.pl/monitorowanie-kontaktow-zasada-dzialania-i-zakres-zbieranych-informacji/  oraz https://www.salesmanago.pl/info/obowiazek-informacyjny.htm 

Benhauer sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków

 

5.2. GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin użytkownika na naszej stronie internetowej, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb użytkowników.
Google Analytics pozwala nam na ustalenie także, jakiej przeglądarki, z jakiego kraju, przy pomocy jakiego urządzenia użytkownik korzystał z naszej strony. Pozwala także ustalić, w jaki sposób użytkownik trafił do naszego sklepu: np. czy kliknął jedną z wyświetlanych mu reklam czy też kliknął w wysłany mu newsletter. Pozwala nam to monitorować skuteczność naszych działań marketingowych i dopasowywać strategie marketingowe. 

Dane zebrane przez pliki cookies przechowujemy przez okres 26 miesięcy. 

Z polityką prywatności Google możesz zapoznać się na stronie: 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

Więcej o bezpieczeństwie danych w zakresie Google Analytics możesz dowiedzieć się tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl 

Jeśli nie chcesz, abyśmy gromadzili w ten sposób informacje o Tobie, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki albo zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

Wskazujemy, że w tym wypadku Twoje dane podlegają transferowi poza EOG. 

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

5.3. GOOGLE ADS

Korzystamy z także z reklamowego narzędzia dostarczanego przez Google, tj. Google Ads, dzięki czemu możemy prezentować naszą ofertę (w postaci banerów reklamowych) w obrębie wyszukiwarki Google oraz na witrynach, które są częścią sieci reklamowej Google.
Instalowane przez Google pliki cookies pozwalają, by jedna i ta sama reklama nie była wyświetlana temu samemu użytkownikowi bez przerwy, do wykrywania i powstrzymywania fałszywych kliknięć, a także do wyświetlania reklam, które będą lepiej spersonalizowane (np. na podstawie informacji o odwiedzonych wcześniej stronach).
Użytkownikowi wpisującemu określone hasła w wyszukiwarce wyświetlana może zostać nasza reklama skorelowana z wpisanym hasłem. 
Google Ads pozwala nam analizować, na ile nasze reklamy są skuteczne (tj. ile osób, w jakim czasie kliknęło wyświetloną reklamę) i tym samym pozwalają nam lepiej dostosować treści marketingowe. 

Informujemy, że w naszym sklepie internetowym korzystamy również z plików cookies dostarczanych przez Google do wyświetlania reklam w całej sieci. Jednym z głównych plików cookie dotyczących reklam używanych w witrynach nienależących do Google nosi nazwę „IDE” i jest zapisywany w przeglądarkach jako należący do domeny doubleclick.net. 

Więcej na temat stosowania reklam przez Google dowiesz się na stronie:

https://policies.google.com/technologies/ads 

Jeśli natomiast nie chcesz, aby wyświetlać Ci dopasowane dla Ciebie reklamy, możesz wyłączyć personalizację reklam, korzystając z poniższego linku: 

https://adssettings.google.com/anonymous?hl=pl&sig=ACi0TCh_fLZNDR81MeRsXhc-DBVEpbz0jDwrR346GJT-eMgM5EHg2ZIOW7M8UTMApk49H7XvDG4lzHXky2OakZ6VcTr3xJdgzw 

Wskazujemy, że w tym wypadku Twoje dane podlegają transferowi poza EOG. 

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

5.4. CRITEO

Pliki cookies zainstalowane na naszej stronie pochodzą także od naszego partnera Criteo, który odpowiada za wyświetlanie spersonalizowanych reklam w oparciu o aktywność użytkownika w Internecie. W tym celu gromadzone są dane związane np. z Twoimi przeglądaniami, takich jak produkty, które były przeglądane, umieszczane w koszyku czy kupowane. Criteo łączy te dane z unikalnym identyfikatorem, czyli cookie identyfikacyjnym lub inną podobną technologią (taką jak mobilne identyfikatory reklamowe i technologie inne niż cookie), w zależności od środowiska nawigacyjnego użytkownika.
Podczas przeglądania przez Ciebie strony internetowej lub aplikacji mobilnej wydawcy (np. portalu informacyjnego) współpracującego z Criteo, gdzie znajduje się przestrzeń do wyświetlania reklam, wydawca powiadamia Criteo, bezpośrednio lub poprzez giełdę reklamodawców, że przestrzeń reklamowa jest dostępna w celu zaoferowania spersonalizowanej dla Ciebie reklamy. Za pomocą technologii Criteo, możemy wtedy zdecydować się na zakup tej powierzchni reklamowej i wyświetlić Ci spersonalizowaną reklamę. Dzięki temu wyświetlamy reklamy oparte na Twoich zainteresowaniach w Internecie, zwiększając ich skuteczność. 
Criteo nie przetwarza imienia, nazwiska czy adresu e-mail użytkowników stron. Pliki cookies (lub inne podobne technologie) przypisują użytkownikowi indywidualny numer ID oraz rejestrują informacje techniczne dotyczące używanego urządzenia, adres IP (w formie skróconej) oraz informacje co do aktywności w naszym sklepie internetowym.

Criteo współpracuje z szeregiem partnerów, którzy za ich pośrednictwem, instalują pliki cookies na naszej stronie. Z aktualną listą tych partnerów można zapoznać się na tej stronie: https://www.criteo.com/privacy/our-partners/ 

Z Polityką prywatności Criteo zapoznasz się na stronie: https://www.criteo.com/privacy/ 

Możesz także wyłączyć personalizowanie wyświetlanych Ci reklam pod następującym linkiem: https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/ 

Wskazujemy, że w tym wypadku Twoje dane mogą podlegać transferowi poza EOG, w zw. z korzystaniem przez Criteo z partnerów. 

Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France

 

5.5. FACEBOOK

Facebook Pixel
Piksel Facebooka to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w naszym sklepie internetowymn.
Dzięki tej technologii możemy:

 • emitować reklamy wśród właściwej grupy odbiorców (np. wobec osób, które odwiedziły nasz sklep internetowy lub podjęły określone działania na naszej stronie),
 • zwiększać naszą sprzedaż poprzez  docieranie do osób, które są bardziej skłonne do podjęcia działania, na którym nam zależy, np. dokonania zakupu,
 • mierzyć wyniki reklam.

 

Facebook Custom Audience
Jest to narzędzie, dzięki któremu możemy wyświetlać Ci reklamy, oparte na Twoich zainteresowaniach, w Facebook’u i innych witrynach, które używają tego narzędzia. Facebook zbiera takie informacje jak: data i godzina dostępu, adres IP, strona, którą odwiedził Użytkownik, a także informacje o tym, czy kliknięto w naszą reklamę. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Facebook’a, Facebook może powiązać Twoją wizytę z Twoim kontem. Z aktualnymi i szczegółowymi informacjami w tym zakresie najlepiej zapoznać się z Polityką Prywatności Facebook’a, do której link znajduje się poniżej.

Zaznaczamy jednak, że my nigdy nie otrzymujemy informacji, jakiej konkretnie osobie wyświetlono naszą reklamę. Z naszej strony ustalamy parametry (np. wiek, płeć, region) osób, do których chcielibyśmy, aby trafiła nasza reklama, a Facebook informuje nas, ilu osobom wyświetlił reklamę, czy użytkownicy w nią kliknęli, czy na nią zareagowali.  

Z Polityką Prywatności Facebook’a możesz zapoznać się, klikając w następujący link: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation 

Jeśli chcesz zmienić, ograniczyć, wyłączyć reklamy, zachęcamy do zapoznania się z preferencjami reklamowymi, dostępnymi w ramach ustawień konta na Facebook’u lub klikając w link: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

Wskazujemy, że w tym wypadku Twoje dane podlegają transferowi poza EOG. 

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

 

5.6. AWIN

Awin prowadzi sieć marketingu afiliacyjnego tworzoną przez Reklamodawców i Wydawców. Awin wykorzystuje dane użytkowników głównie w celu śledzenia ich ścieżki zakupowej od strony Wydawcy do strony Reklamodawcy. Dzięki śledzeniu Awin może sprawdzić, czy użytkownik odwiedził serwis Wydawcy, znalazł produkt i kliknął w link do serwisu Reklamodawcy, aby przejrzeć lub kupić produkt.

Większość danych używanych przez Awin to dane generowane mechanicznie. Pozwalają wyróżnić osobę, ale nie ujawniają, kim ona jest. Dane przechowywane są zazwyczaj przez okres 36 miesięcy.

Z polityką prywatności AWIN możesz się zapoznać, klikając:

https://www.awin.com/pl/prywatnosc#section_u%C5%BCytkownicy-ko%C5%84cowi-awin 

Wskazujemy, że w tym wypadku Twoje dane podlegają transferowi poza EOG.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub po prostu dowiedzieć się więcej, nie wahaj się i skontaktuj się z nami – nasze dane kontaktowe są na początku Polityki.