Regulamin Gatta Club

Regulamin programu lojalnościowego Gatta Club

I Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie Programu, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

„Organizator”- organizator Programu, tj. Ferax Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146595, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 4 656 000 zł, NIP 829-10-04-247, REGON 731591400.

„Klient”- osoba, która zarejestrowała się w Programie, a także osoba, która chce się zarejestrować w Programie,

„Umowa”- oznacza umowę o przystąpienie do Programu, która została zawarta pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu,

„Program”- program lojalnościowy o nazwie Gatta Club,

„Punkty” – punkty gromadzone przez Klienta za nabywanie towarów w Sklepie internetowym i w Salonach Gatta. Punkty uprawniają Klienta do otrzymania rabatów i innych korzyści na zasadach określonych w Regulaminie,

„Karta”- plastikowa karta potwierdzająca członkostwo w Programie, wydawana Klientowi w Salonie Gatta; Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą,

„Karta wirtualna” - indywidualne wirtualne konto Klienta, do którego przypisana jest zdematerializowana karta lojalnościowa o unikatowym numerze,

„Sklep internetowy” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej gatta.pl oraz jej podstronach,

„Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie internetowym zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Sklepu internetowego, dostępnym na stronie https://gatta.pl/pl/regulamin.html  

„Salony Gatta” – wybrane salony sprzedaży prowadzone przez Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II Postanowienia ogólne.

§ 2

Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu, w szczególności prawa i obowiązki Klientów i Organizatora.
Po zarejestrowaniu się w Programie i otrzymaniu Karty lub założeniu Karty wirtualnej, Użytkownik otrzymuje rabaty w wysokości określonej w dalszych postanowieniach Regulaminu.

III Przystąpienie do Programu.

§3

Do Programu może przystąpić osoba, która zarejestrowała się w Programie poprzez:

 1. wypełnienie papierowego formularza w jednym z Salonów Gatta lub
 2. poprzez ustne podanie swoich danych osobowych i podpisanie wydrukowanego formularza przystąpienia. 

Do Programu mogą przystąpić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnie, nieubezwłasnowolnione) oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia lub ubezwłasnowolnione częściowo) pod warunkiem uzyskanie uprzedniej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego. 

Do Programu nie mogą przystąpić pracownicy Organizatora, jak również pracownicy partnerów Organizatora, prowadzących we własnym imieniu i na własny rachunek Salony Gatta w oparciu o zawartą z Organizatorem umowę franczyzową.

§ 4

Z chwilą podpisania wypełnionego papierowego formularza lub podpisania wydrukowanego formularza osoba przystępująca zawiera Umowę z Organizatorem. Następnie Klientowi wydawana jest Karta lub zakładana Karta wirtualna.

W formularzu zabronione jest podawanie bezprawnych treści, a zwłaszcza danych innej niż Klient osoby.

§ 5

Klient, któremu wydano Kartę, może zarejestrować ją na https://gattaclub.gatta.pl, wpisując numer Karty i kod PIN, korzystając z Panelu Klienta.

Klientowi, któremu założono Kartę wirtualną, zostanie wysłana na wskazany przez niego adres e-mail wiadomość powitalna z linkiem do Panelu Klienta, numerem ID Karty wirtualnej oraz hasłem dostępowym. Po pierwszym zalogowaniu się Klient powinien dokonać zmiany hasła.

W obu przypadkach zalogowanie się w Panelu Klienta pozwala na uzyskanie dostępu do:

 1. informacji o aktualnym progu rabatowym, ilości zgromadzonych punktów w programie, dacie ważności punktów,
 2. swoich danych osobowych, które może samodzielnie edytować,
 3. możliwości zrezygnowania z udziału w Programie Gatta Club,
 4. historii zakupów z użyciem karty lojalnościowej,
 5. regulaminu programu lojalnościowego,
 6. panelu do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Programu Gatta Club,
 7. możliwości zmiany hasła do swojego Profilu.

§ 6

Osoba, która przystąpiła do Programu, chcąc skorzystać z Karty (lub Karty wirtualnej) podczas zakupów w Sklepie internetowym, powinna przy realizacji zamówienia wpisać numer Karty (lub Karty wirtualnej) oraz kod PIN (hasło) w zakładce „Moje konto” na gatta.pl w celu powiązania jej z Kontem.

Przy kolejnych zakupach w Sklepie internetowym (po powiązaniu Konta z Kartą lub Kartą wirtualną) Klient powinien dokonywać zakupów jako zalogowany klient na gatta.pl, co pozwoli na naliczenie Punktów.

§ 7

Osoba, która przystąpiła do Programu poprzez 

 1. złożenie stosownego formularza Salonie Gatta -  może korzystać z niej, okazując Kartę w czasie zakupów w Salonie. 
 2. ustne podanie swoich danych i podpisanie wydrukowanego formularza -  może korzystać z Karty wirtualnej, podając swój numer telefonu i/lub pozostałe dane osobowe w celu weryfikacji tożsamości osoby

  IV Zasady programu

  § 8

  Po okazaniu Karty w Salonach Gatta lub ustnym podaniu swoich danych (np. nr telefonu) podczas dokonywania zakupów, Klientowi naliczane są Punkty w wysokości co najmniej 1 punkt za 1 zł wydane w Salonach Gatta lub w Sklepie internetowym.

  Klient, który w ciągu 365 dni od dnia wydania Karty uzbiera co najmniej 400 Punktów, otrzymuje rabat w wysokości 5% na towary dostępne w Salonach Gatta i w Sklepie internetowym. Klient, który w ciągu kolejnych 365 dni, licząc od dnia uzbierania 400 Punktów, uzbiera kolejne 300 Punktów, otrzymuje rabat w wysokości 7% na towary dostępne w Salonach Gatta i w Sklepie internetowym. Od chwili uzbierania 700 Punktów lub z upływem 365 dni od dnia uzbierania 400 Punktów, Punkty naliczane są od nowa (wyzerowanie Punktów). Jeżeli w ciągu 365 dni od wyzerowania Punktów Klient nie uzbiera co najmniej 400 Punktów, traci rabat. Klient, który w ciągu kolejnych 365 dni, licząc od wyzerowania Punktów, uzbiera od 400 do 699 Punktów, otrzymuje rabat w wysokości 5% na towary dostępne w Salonach Gatta i w Sklepie internetowym. Klient, który w ciągu kolejnych 365 dni, licząc od wyzerowania Punktów, uzbiera co najmniej 700 Punktów, otrzymuje rabat w wysokości 7% na towary dostępne w Salonach Gatta i w Sklepie internetowym.

  Organizator może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na naliczaniu Punktów w wysokości wyższej niż określona w ust. 1 niniejszego paragrafu lub przyznawaniu rabatów wyższych niż określone w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

  Korzystanie z rabatu przyznanego w ramach Programu jest wyłączone w odniesieniu do towarów stanowiących przedmiot innych akcji promocyjnych uwzględniających rabat cenowy, towarów przecenionych.

  § 9

  Rabaty będą naliczone w Salonie Gatta po okazaniu przez Klienta ważnej Karty lub podaniu numeru ważnej Karty lub podaniu swoich danych osobowych.

  § 10

  Ze względu na to, że rabaty przysługują jedynie Klientowi, po okazaniu Karty może on zostać poproszony o podanie danych weryfikujących, w celu sprawdzenia, czy z Karty korzysta Klient.

  § 11

  Klient ma możliwość weryfikacji liczby zgromadzonych Punktów w Salonie Gatta po okazaniu Karty lub podaniu numeru Karty lub podaniu swoich danych osobowych. Klient ma również możliwość weryfikacji liczby zgromadzonych punktów poprzez zalogowanie się na swoje konto na stronie gattaclub.gatta.pl

  V Czas trwania Umowy.

  § 12

  Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

  § 13

  Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie.

  Oświadczenie o wypowiedzeniu (rezygnacji) można złożyć:

  1. osobiście, wypełniając formularz rezygnacji, w którymkolwiek ze Salonów Gatta, 
  2. wysyłając e-maila o chęci rezygnacji z programu Gatta Club na adres iod@gatta.pl (w treści maila wystarczy podać imię i nazwisko oraz adres e-mailowy wraz z oświadczeniem o rezygnacji),

  1. wysyłając e-maila ze zdjęciem/skanem formularza rezygnacji na adres iod@gatta.pl,

  1. samodzielnie - poprzez zalogowanie się na swoje konto w Panelu Klienta Programu Lojalnościowego Gatta Club - zakładka Dane osobowe – przycisk Zrezygnuj z udziału w programie na stronie https://gattaclub.gatta.pl/.

  Formularz rezygnacji dostępny jest w każdym Salonie oraz na stronie gatta.pl (https://gatta.pl/template/gatta2019/download/Formularz_rezygnacji.pdf)

  § 14

  Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku gdy zrezygnuje z dalszego prowadzenia Programu.

  Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient naruszył § 4 ust. 2 Regulaminu lub dopuścił się wobec Organizatora innych bezprawnych działań w związku z uczestnictwem w Programie.

  Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Klienta.

  VI Reklamacje.

  § 15

  Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy gattaclub@gatta.pl, pocztą bezpośrednio na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w którymkolwiek Salonie Gatta.

  W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające przesłanie mu odpowiedzi na reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.

  Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

  VII Dane osobowe.

  § 16

  1. W celu przystąpienia do Programu Klient musi wypełnić odpowiedni formularz lub podać ustnie swoje dane osobowe. Również w korespondencji z Organizatorem Klient może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Organizatorowi udzielenie odpowiedzi.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia Umowy i korzystania z usług dostępnych w Programie.
  3. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi (lub poda ustnie) do formularza rejestracyjnego lub poda w korespondencji z Organizatorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) dalej „RODO”.
  4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  5. Więcej na temat przetwarzania danych w naszej Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie gatta.pl.  
  6. Zgodnie z RODO, Klientowi przysługuje:

  a). prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  b). prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  c). prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  d). prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  e). prawo do przenoszenia danych;

  f). prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  VIII. Postanowienia końcowe.

  § 17

  Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Salonach Gatta, na stronie gattaclub.gatta.pl oraz na stronie gatta.pl